Phone:
(701)814-6992

Physical address:
​6296 Donnelly Plaza
Ratkeville, ​Bahamas.

PARTICIPACIJA DJECE I MLADIH

Participacija djece i mladih jedan je od temelja građanskog društva. Osim što predstavlja ostvarenje prava zajamčenih Konvencijom o pravima djeteta, stvaranjem uvjeta da se glas djece i mladih čuje i uvaži doprinosi se vidljivosti djece i mladih kao važne društvene grupe te priznavanju djece kao nositelja i aktivnih uživatelja svojih prava.

Dječja participacija odnosi se na ostvarivanje participativne skupine prava propisanih u Konvenciji o pravima djeteta (UN, 1989) i to najviše na članak 12 koji govori kako dijete ima pravo na slobodno izražavanje svog mišljenja o svim pitanjima koja se na njega odnose.

Osim članka 12, participativna prava djece odnose se i na druga ključna građanska prava kao što su pravo na slobodu izražavanja (čl.13), pravo na slobodu misli, savjesti i vjere (čl.14), pravo na slobodu udruživanja (čl.15) i pristup informacijama (čl.17) te pravo na zaštitu privatnosti (čl.16).

SMJERNICE ZA SUDJELOVANJE DJECE I MLADIH U SAVJETODAVNIM TIJELIMA, RADNIM SKUPINAMA I NA SASTANCIMA

Prema Smjernicama Savjetodavnog odbora za dječju participaciju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, osnovna postavka dječje (građanske) participacije je pozicija jednakopravnog dostojanstva i uvažavanja sebe i drugih. Uključiti djecu i mlade i omogućiti im da izraze svoje mišljenje, sudjeluju u odlučivanju i kreiranju svakodnevnog života od mikro (obitelj) do makro razine (javne politike) stvar je od posebnog javnog interesa i temeljne društvene odgovornosti.